Contact & CopyrightAraceli Merino:

aracelifoto@gmail.com
http://www.aracelimerino.com

Drets d'autor

Totes les imatges són propietat de l'autora d'aquest bloc (si no s'especifica el contrari). El seu ús està permès, sense manipular l'original, sempre que es citi l'autoria i que la finalitat no sigui comercial. Si algú es reconeix en alguna fotografia i no desitja veure's en una imatge pública, pot contactar amb mi (veure perfil complet) i la retiraré sense cap mena de problema. Per a ús comercial contacteu amb mi si us plau.


Derechos de autor

Todas las imágenes son propiedad de la autora de este blog (Si no se especifica lo contrario). Su uso está permitido sin manipular el original, siempre que se cite la autoría y que la finalidad no sea comercial. Si alguien se reconoce en alguna fotografía y no desea verse en una imagen pública, puede contactar conmigo (ver perfil completo) y la retiraré sin ningún tipo de problema. Para uso comercial contactar conmigo por favor.
 

Copyright

All images are property of the author of this blog (if not specified otherwise). Its use is permitted without manipulating the original, providing acknowledgment to authorship and that the purpose is not be commercial. If you recognize yourself in any photo and do not want to be in a public image, you can contact me and I retire this one without any problem. For commercial use, please contact me.

Traducción · Translation · Traduction